Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego mediamates.pl – Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować
Regulamin został wykreowany przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal Geek – legalgeek.pl/kreator LegalGeek.pl – rozwiązania prawne dla nowych technologii

 

Regulamin sklepów internetowych Yiynova.pl, mediamates.pl

 • 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Sklepy internetowe Yiynova.pl, mediamates.pl prowadzone są przez MEDIAMATES Bartłomiej Michalski
  wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 932660025, nr NIP 897-115-56-14
  2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za
  pośrednictwem Sklepów.
 • 2 DEFINICJE
 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu
  Yiynova.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub
  zawodową
  2. Przedsiębiorca – MEDIAMATES Bartłomiej Michalski, z siedzibą: ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław
  wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 932660025, nr NIP 897-115-56-14
  3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem

https://www.facebook.com/pages/Yiynovapl/1577410089173990?sk=app_251458316228
oraz www.mediamates.pl

 

 • 3 KONTAKT
 1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław
  2. Adres poczty elektronicznej: info@mediamates.pl
  3. Numer telefonu: 71 333 56 55
  4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych
  podanych w niniejszym paragrafie.
 • 4 INFORMACJE WSTĘPNE
 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto  (zawierają podatek
  VAT).
  2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na
  stronach Sklepu.
 • 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni.
  2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
  a. przelew
  b. karta płatnicza / kredytowa
  3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach
  Sklepu.
  4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym  w opisie towaru, w sposób
  wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
  5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 • 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł
  w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
  Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,  Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o
  swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z
  danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na
  końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację
  dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy.
  6. Skutki odstąpienia od umowy:
  a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie
  otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem:
  dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia
  innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie),
  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca
  został  poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
  b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
  zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie
  zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat
  w związku z tym zwrotem;
  c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do
  czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
  nastąpi wcześniej;
  d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym
  regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
  poinformował Przedsiębiorcę  o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli
  Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
  e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
  f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
  rzeczy.
  7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie
  odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w
  opisie rzeczy w Sklepie.

 

 • 7 REKLAMACJA i GWARANCJA
 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do
  reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
  3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
  regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
  4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane
  Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
  5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a
  jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
  6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3
  Regulaminu.
  7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść,
  będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.
 • 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i
  DOCHODZENIA ROSZCEŃ
 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
  b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich
  Inspektoratach Inspekcji Handlowej
 • 9 DANE OSOBOWE
 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne
  dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
  2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
  3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.
 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia
  30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks
  postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
  2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i
  jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej
  akceptacji regulaminu.
  Na kolejnej stronie znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać
  Konsument

 

 

 
WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Dane Przedsiębiorcy:
MEDIAMATES Bartłomiej Michalski, z siedzibą: ul. Buforowa 2, 52-131
Wrocław wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 932660025, nr NIP 897-115-56-14,
e-mail: info@mediamates.pl, telefon: 71 333 56 55

– Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy *
– Data odbioru
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
* niepotrzebne skreślić

 

Regulamin sklepu internetowego mediamates.pl – Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować
Regulamin został wykreowany przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal Geek – legalgeek.pl/kreator LegalGeek.pl – rozwiązania prawne dla nowych technologii

0