Wzór odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane Przedsiębiorcy:
MEDIAMATES Bartłomiej Michalski,
z siedzibą: ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
nr REGON 932660025, nr NIP 897-115-56-14,
e-mail: info@mediamates.pl, telefon: 71 333 56 55

– Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy :

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

– Data odbioru …………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………………….
– Data

* niepotrzebne skreślić

0